Sasa Sunarsa, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia

Yayah Haryawati, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia

Dahwadin, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia

Fitria Ulfah, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia

Eva Sofiawati, STAI Al-Musaddadiyah Garut, Indonesia