Sasa Sunarsa, STAI Al-Musaddadiyah, Indonesia

Ahmad Izzan Zahrial, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syaik Abdillah, STAI Al-Musaddadiyah, Indonesia

Yayah Haryawati, STAI Al-Musaddadiyah,Indonesia

Raito, STAI Al-Musaddadiyah, Indonesia