Ai Wati, dan Siti Patimah. “TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN)”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), vol. 1, no. 1, Agustus 2022, hlm. 186-9, doi:10.37968/jhesy.v1i1.237.