Ai Wati, dan Siti Patimah. 2022. “TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN)”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1 (1):186-96. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237.