WATI, Ai; NINGSIH, Sri Hayati. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), [S. l.], v. 2, n. 1, p. 98–108, 2023. DOI: 10.37968/jhesy.v2i1.434. Disponível em: https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/434. Acesso em: 13 apr. 2024.